naglowek7
logoietuSmall

Odwiedź stronę IETU

7. PR UE
SIÓDMY PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ


Z dniem 1 stycznia 2007 uruchomiony został Siódmy Program Ramowy (7PR) w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego. Ten siedmioletni program, obejmujący lata 2007-2013, o budżecie wynoszącym prawie 54 miliarda euro, jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest on równocześnie głównym instrumentem realizacji celu strategicznego, wyznaczonego w marcu 2000 roku w Lizbonie przez Radę Europejską, jakim jest przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną, dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej.


Główne cele 7PR to:

 • wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego
 • zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki
 • wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej
 • zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki
 • wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych

7PR składa się z czterech programów szczegółowych , uzupełnionych o program obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC).

 

Współpraca - prowadzenie badań opartych na współpracy

 

Pomysły - utworzenie Europejskiej Rady ds. Badań (ERC), w celu wspierania badań przekraczających granice wiedzy
 • Badania pionierskie

 

Ludzie- zasoby ludzkie, działania “Maria Curie”
 • Kształcenie początkowe naukowców – sieci “Marie Curie”
 • Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery - stypendia indywidualne
 • Ścieżki rozwoju współpracy oraz partnerstwa między przemysłem a środowiskiem akademickim
 • Wymiar międzynarodowy – stypendia dla europejskich naukowców podejmujących badania poza Europą oraz dla naukowców spoza Europy podejmujących działalność w Europie, działalność na rzecz współpracy międzynarodowej, granty na ponowną integrację
 • Nagrody doskonałości

 

Możliwości - infrastruktura badawcza i potencjał możliwości badawczych

 

Badania jądrowe i szkolenia
 • Energia syntezy jądrowej - ITER
 • Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem

 

Wspólnotowe Centrum Badawcze


UCZESTNICY 7PR

Zasady uczestnictwa w 7PR zostały szczegółowo opisane w dokumencie KE: Rules for Participation” - http://ec.europa.eu/research/fp7/documents_en.html oraz na stronach CORDIS: Participate in FP7 http://cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html.

Uczestnikami projektów 7PR mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego. Mogą to być na przykład:

 • uczelnie wyższe

 • organizacje badawcze (w tym instytuty PAN, jednostki badawczo-rozwojowe)

 • instytucje publiczne, organy samorządowe i szkoły średnie

 • organizacje międzynarodowe

 • osoby prawne utworzone na mocy prawa wspólnotowego (w tym Wspólnotowe Centrum Badawcze - JRC)

 • przedsiębiorstwa, w tym MŚP jeśli spełniają następujące kryteria KE 2003/361/EC:

 • zatrudniają nie więcej niż 250 osób

 • roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczny bilans nie przekracza 43 mln euro

 • są niezależne tj. nie są kontrolowane przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP w ponad 25% kapitału lub prawa głosu

 • nie są jednostką naukowo-badawczą, kontraktową instytucją badawczą ani konsultingową

Liczba podmiotów biorących udział w projektach jest określona w systemach finansowania stosowanych w 7PR. Szczegółowe wymogi są podawane w programach szczegółowych oraz poszczególnych call fiche. Jeśli chodzi o minimalną liczbę uczestników to obowiązuje zasada by brały w nim udział 3 niezależne od siebie podmioty z trzech różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych. Jeden podmiot z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego dopuszczalny jest w przypadku części projektów koordynacyjnych i wspierających oraz niektórych działań na rzecz szkolenia naukowców i rozwoju ich kariery (program LUDZIE), a także projektów finansowanych w ramach Europejskiej Rady Badań (program POMYSŁY).

7PR jest otwarty dla uczestników z całego świata, przy czym w stosunku do niektórych krajów stosowane są różne wymogi. Zasady ich uczestnictwa określone są w programach pracy i zaproszeniach do składania wniosków:

 • Kraje członkowskie UE (Member States - MS): Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • Kraje stowarzyszone (Associated Countries - AC)
  mają podpisaną umowę o współpracy naukowo-technicznej mówiącą o ich wkładzie finansowym do budżetu programu ramowego. Udział podmiotów z AC jest finansowany przez Wspólnotę Europejską. Ta grupa krajów obejmuje takie państwa jak: Chorwacja, Lichtenstein, Islandia, Izrael, Norwegia, Szwajcaria, Turcja.
 • Kraje trzecie (Third countries)
  , w tym:
 • Kraje partnerskie współpracy międzynarodowej (International Co-operation Partner Countries - ICPC)
  klasyfikowane przez KE w grupie państw o niskich dochodach, dolnej strefie dochodów średnich lub górnej strefie dochodów średnich. Udział podmiotów z ICPC może być finansowany przez Wspólnotę Europejską. Lista tych państw dostępna jest na CORDIS: Outside the EU http://cordis.europa.eu/fp7/partner-countries_en.html
 • Inne kraje trzecie - w przypadku organizacji międzynarodowych oraz podmiotów z krajów trzecich, innych niż stowarzyszone i ICPC, Wspólnota może współfinansować ich udział pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:
 • w programach szczegółowych lub w odpowiednim programie prac przewidziano taką możliwość;
 • wkład ten ma istotne znaczenie dla przeprowadzenia działania pośredniego;
 • finansowanie takie jest przewidziane w dwustronnej umowie o współpracy naukowej i technicznej lub w innej umowie zawartej między Wspólnotą a państwem, w którym podmiot prawny ma swoją siedzibę.

Podobnie jak w poprzednich programach ramowych współpraca z krajami trzecimi w ramach 7PR będzie koncentrować się szczególnie na następujących grupach krajów:

 • kraje sąsiadujące z UE, partnerskie kraje śródziemnomorskie, kraje Bałkanów Zachodnich (WBC) oraz kraje Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej (EECA: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Republika Kirgiska, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenia, Ukraina, Uzbekistan),
 • kraje rozwijające się (tzw. Developing countries )
 • tzw. wschodzące gospodarki (tzw. Emerging economies)

 

SYSTEMY FINANSOWANIA


W 7PR istnieje kilka systemów finansowania. Dokładne informacje dotyczące wymogów do poszczególnych systemów znajdują się w zaproszeniach do składania wniosków, tzw. call fiche.

Projekty współpracy, tzw. Collaborative Projects (CP) – system finansowy mający za zadanie wspieranie projektów badawczych prowadzonych przez konsorcja z różnych krajów, których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii lub produktu. Rozmiar, zakres i wewnętrzna struktura projektów mogą być różne w zależności od dziedziny i tematu. W projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej 3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych. W przypadku projektów współpracy z krajami trzecimi (Collaborative Project for Specific International Cooperation Actions - SICA) minimalna liczba uczestników wynosi 4: dwóch z różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych i dwóch z różnych krajów trzecich. Mogą również pojawić się projekty współpracy ukierunkowane na małe i średnie przedsiębiorstwa (Collaborative Project Targeted to SME).

Wyróżniono dwa rodzaje projektów współpracy w zależności od wnioskowanego finansowania:

 • Projekt badawczy o małej lub średniej skali ( CP Small or Medium-scale Focused Research Project)
 • Projekt integrujący o dużej skali (CP Large-scale Integrating Project)

System finansowy CP stosowany jest w programach szczegółowych: Współpraca; Możliwości (Infrastruktury, Nauka w społeczeństwie).

Sieci doskonałości, tzw. Networks of Excellence (NoE) - mają na celu integrację europejskiego potencjału badawczego w strategicznych dla Europy dziedzinach poprzez łączenie działań realizowanych przez wiele organizacji badawczych i wdrażanie przez nie Wspólnego Programu Badań (Joint Programme of Activities). Warunkiem realizacji tego typu projektów jest podpisanie formalnego zobowiązania do współpracy przez uczestniczące instytucje. W projekcie muszą brać udział przynajmniej 3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych.

System finansowy NoE stosowany jest w programie szczegółowym Współpraca

Akcje koordynacyjne i wspierające, tzw. Coordination and Support Actions (CSA)mają na celu koordynowanie i wspomaganie różnych działań i polityk badawczo-naukowych, stymulowanie uczestnictwa w projektach, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw oraz nowych grup badawczych. Umożliwiają one organizację seminariów i konferencji, wykonywanie prac studyjnych i analiz, realizację działań informacyjnych i promocyjnych. W zależności od celu i liczby partnerów wyróżnia się dwa rodzaje projektów:

 • CSA - coordinating (CA)
  : w tych projektach muszą uczestniczyć przynajmniej 3 podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych
 • CSA - supporting (SA)
  : projekt może być składany przez jeden podmiot prawny.

System finansowy CSA stosowany jest w każdym programie szczegółowym.

Wsparcie na rzecz badań pionierskich , tzw. Individual projects: Support for “frontier” research - system ten ma na celu wspieranie inicjowanych przez samych naukowców projektów badawczych, których tematyka przekracza granice dzisiejszej wiedzy. Projekty realizowane przez krajowe lub międzynarodowe zespoły badawcze, składane są przez lidera zespołu, tzw. "głównego naukowca", pochodzącego z dowolnego kraju, wraz z instytucją goszczącą zlokalizowaną w kraju członkowskim lub stowarzyszonym. Finansowanie odbywa się poprzez Europejską Radę Badań (European Research Council). Finansowaniu podlegają następujące rodzaje projektów:

 • Granty dla badaczy rozpoczynających niezależną karierę, tzw. ERC Starting Independent Researcher Grant (ERC Starting Grant) -adresowane do naukowców, którzy mają doświadczenie naukowe od 2 do 9 lat po uzyskaniu stopnia doktora.
 • Granty dla badaczy zaawansowanych, tzw. ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant)

System stosowany jest w programie szczegółowym Pomysły.

Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców, tzw. Support for Training and Career Development of Researchers - system ten realizowany jest głównie poprzez szereg projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (Marie Curie Actions - MC), które można podzielić na dwie kategorie:

 • 3-4 letnie projekty instytucjonalne realizowane wspólnie przez kilka organizacji działających w obszarze badań: uczelni, instytutów naukowych, przedsiębiorstw, fundacji, itp. Minimalna liczba partnerów, udział krajów oraz cel projektów są różne w zależności od typu akcji:
 • Initial Training Networks (ITN)
  – obejmuje projekty badawczo-szkoleniowe utworzone przez co najmniej 3 podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych, z których 2 znajdują się w krajach członkowskich. Głównym celem tego typu akcji Marie Curie jest szkolenie początkujących naukowców, w tym doktorantów.
 • Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)
  – obejmuje projekty mające na celu tworzenie długofalowej współpracy pomiędzy sektorem naukowym i przemysłowym poprzez wymianę pracowników i wspólnie realizowany projekt badawczy. W projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej 2 podmioty prawne z 2 różnych sektorów i 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych.
 • Co-funding of Regional, National and International Programmes COFUND)
  – to akcja skierowana do pojedynczych podmiotów prawnych zainteresowanych dofinansowaniem realizowanych przez nie programów stypendialnych o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.

 

 • 1-3 letnie indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe przygotowywane przez doświadczonego naukowca (stopień doktora lub 4 lata doświadczenia naukowego po uzyskaniu tytułu magistra) we współpracy z instytucją goszczącą (np. uczelnia, instytut badawczy, przedsiębiorstwo) znajdującą się w innym kraju niż ten w którym naukowiec ostatnio pracował. W zależności od celu akcji Marie Curie wyróżnia się następujące rodzaje projektów:
 • Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) - projekty realizowane przez europejskiego naukowca w kraju członkowskim lub stowarzyszonym
 • European Reintegration Grants (ERG) - ułatwiają np. powrót do kraju po zakończonym co najmniej 18-miesięcznym dowolnym stypendium Marie Curie
 • International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) - umożliwiają europejskim naukowcom prowadzenie badań w dowolnym kraju trzecim
 • International Incoming Fellowships" (IIF) - pozwalają instytucjom krajów członkowskich i stowarzyszonych na sfinansowanie badań i pobytu naukowcom z krajów trzecich
 • International Reintegration Grants (IRG) zachęcają tych europejskich naukowców, którzy od co najmniej 3 lat pracują w krajach trzecich, do powrotu do Europy
 • Marie Curie Awards (AWARDS) - 5 nagród indywidualnych w skali roku, o które mogą ubiegać się naukowcy realizujący przez co najmniej 12 miesięcy dowolny projekt badawczy w ramach akcji Marie Curie

System stosowany jest w programie szczegółowym Ludzie.

Badania na rzecz określonych grup (zwłaszcza MŚP), tzw. Research for the benefit of specific groups ( in particular SMEs)wspieranie projektów badawczych, w ramach których większa część badań i rozwoju technologicznego prowadzona jest przez wyższe uczelnie, ośrodki badawcze lub inne podmioty prawne, na korzyść określonych grup, zwłaszcza MŚP lub ich stowarzyszeń. Finansowaniem objęte są:

 • badania na rzecz MŚP mające na celu wspieranie małych grup innowacyjnych MŚP dla rozwiązywania wspólnych bądź uzupełniających się problemów technologicznych. W projekcie muszą uczestniczyć minimum 3 firmy spełniające kryteria MŚP określone w Rozporządzenia Komisji nr 2003/361/EC, pochodzące z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych oraz minimum 2 niezależnych wykonawców badań. W projekcie mogą również brać udział duże przedsiębiorstwa oraz użytkownicy końcowi.
 • badania na rzecz stowarzyszeń MŚP wspierają stowarzyszenia i grupy MŚP w opracowywaniu technicznych rozwiązań problemów wspólnych dla większej liczby MŚP w określonych sektorach przemysłu. Projekty mogą dotyczyć badań mających na celu rozwiązanie wspólnych problemów (np. ochrona środowiska), badań prowadzących do ustanowienia nowych norm i standardów europejskich, badań poprawiających bazę technologiczną jakiegoś sektora, transferu technologii lub opracowania tzw. "narzędzi technologicznych" (np. diagnostyka, bezpieczeństwo, inspekcja). W projekcie muszą uczestniczyć minimum 3 stowarzyszenia MŚP, pochodzące z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych lub 1 stowarzyszenie o zasięgu ogólnoeuropejskim, minimum 2 niezależnych wykonawców badań oraz co najmniej 2 MŚP pochodzące z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych.

System stosowany jest w programie szczegółowym Możliwości

 

ZASADY FINANSOWANIA

WYKAZYWANIE KOSZTÓW PROJEKTU

Budżet każdego projektu w ramach 7PR obejmuje dwa rodzaje kosztów:

Koszty bezpośrednie, czyli koszty poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu, np. wynagrodzenia personelu zatrudnionego do wykonania poszczególnych zadań, koszty materiałów, zakupu sprzętu, koszty podróży, itp.

Koszty pośrednie, czyli koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją danego projektu, np. koszty administracji i zarządzania, zatrudnienia personelu administracyjnego, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wyposażenia biura, itp.

W 7PR nie występują modele rozliczania kosztów, jak to miało miejsce we wcześniejszych Programach Ramowych lecz obowiązują 2 sposoby sprawozdawania kosztów, różniące się między sobą metodą kalkulacji kosztów pośrednich:

Sposób I - jednostka wylicza i sprawozdaje rzeczywistą wartość swoich kosztów pośrednich. Model ten może być stosowany przez instytucje posiadające system księgowy, który pozwala na wyodrębnienie tego typu kosztów, często w rzeczywistości przewyższających ryczałt naliczany wg sposobu II.

Sposób II - koszty pośrednie są rozliczane jako ryczałt w/g stawki ustalonej przez KE, przy czym są one liczone jako procent od poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem usług obcych (subcontracting).

Dana instytucja zobowiązana jest do stosowania wybranego sposobu rozliczania kosztów we wszystkich projektach. Jeśli jednak koszty pośrednie poprzedniego projektu rozliczane były jako ryczałt, wówczas dopuszcza się możliwość sprawozdania ich w sposób rzeczywisty w następnym projekcie. W takim przypadku jednak wszystkie kolejne projekty muszą być konsekwentnie rozliczane wg nowo wybranego sposobu. Odwrotny kierunek zmian jest niedopuszczalny.

Zasadniczo wysokość ryczałtu na koszty pośrednie wynosi 20%, ale dla pewnych rodzajów podmiotów i typów projektów stawka ta została ustalona na innych poziomach, np:

 • Organy publiczne o charakterze niezarobkowym, szkoły średnie i wyższe uczelnie, organizacje badawcze oraz MŚP, które nie są w stanie określić w sposób rzeczywisty swoich kosztów pośrednich przypadających na projekt podlegają preferencyjnym zasadom dot. wysokości ryczałtu na koszty pośrednie:
 • 60% w przypadku dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków zamykających się przed 1 stycznia 2010r.
 • nie mniej niż 40% dla dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków zamykających się po 31 grudnia 2009 r. Dotyczy to udziału tego typu instytucji w projektach obejmujących działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz działania demonstracyjne.
 • Akcje koordynacyjne i wspierające - 7%
 • Badanie pionierskie (program Pomysły) - 20%
 • Akcje badawczo-szkoleniowe Marie Curie (program Ludzie) - 10%

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KE

Wysokość dofinansowania KE obliczana jest procentowo od całkowitych poniesionych kosztów kwalifikowanych, do których, podobnie jak w 6PR nie jest zaliczany VAT. Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana w zależności od rodzaju instytucji, typu projektu oraz rodzaju działania wykonywanego w ramach projektu:

 1. Działania badawczo-rozwojowe - do 50% (w przypadku organów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół średnich i uczelni wyższych, organizacji badawczych oraz MŚP - do 75%)
 2. Działania demonstracyjne - do 50%
 3. Akcje koordynacyjne i wspierające - do 100%
 4. Inne działania (m.in. w zakresie zarządzania, w tym uzyskiwania świadectw kontroli sprawozdań finansowych, działań szkoleniowych, koordynacji, sieci współpracy oraz rozpowszechniania) - do 100%
 5. Badania pionierskie (program Pomysły) - do 100%
 6. Akcje badawczo-szkoleniowe Marii Curie (program Ludzie) - do 100%
  Dla poszczególnych akcji określone są różne maksymalne stawki na zarządzanie projektem. Różne typy kosztów (np. wynagrodzenia, koszty podróży, koszty badań) są finansowane na zasadzie tzw.
 7. fixed amount, czyli stawek o wysokości ustalonej przez KE.

BUDŻET 7PR

Program Szczegółowy

Budżet w mln euro

COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

32 413

1. Zdrowie

6 100

2. Żywność

1 935

3. Technologie informacyjne

9 050

4. Nanonauki

3 475

5. Energia

2 350

6. Środowisko

1 890

7. Transport

4 160

8. Nauki społeczno-ekonomiczne

623

9. Przestrzeń Kosmiczna

1 430

10. Bezpieczeństwo

1 400

IDEAS (POMYSŁY)

7 510

PEOPLE (LUDZIE)

4 750

CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

4 097

1. Infrastruktury badawcze

1 715

2. Badania na rzecz MŚP

1 336

3. Regiony wiedzy

126

4. Potencjał badawczy

340

5. Nauka w społeczeństwie

330

6. Spójny rozwój polityk badawczych

70

7. Współpraca międzynarodowa

180

Nienuklearne działania JRC

1 751

Budżet 7PR

50 521

EURATOM

2 751

JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK DO 7PR

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku do 7PR należy zapoznać się z treścią kilku podstawowych dokumentów. Są nimi:

 • PROGRAM PRACY (Work Programme - WP)

  Programy Pracy opracowywane są dla poszczególnych tematów i akcji 7PR na każdy kolejny rok ich realizacji. Określają one obszary tematyczne oraz zawierają szczegółowe informacje na temat obowiązujących systemów finansowania, zasad uczestnictwa, wymogów formalnych, kryteriów oceny i budżetu dla wszystkich konkursów przewidzianych w danym roku. W przypadku niektórych tematów programu Współpraca definiują one również obszary tematyczne (activities, areas, topics) przewidziane do finansowania w danym roku.
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW (Call fiche)

  Zaproszenia do składania wniosków zawierają wiele szczegółowych informacji dotyczących pojedynczych konkursów, w tym identyfikator konkursu (call identifier), termin składania wniosków, budżet danego konkursu, procedurę i terminy ewaluacji, obowiązujący system finansowania dla poszczególnych zagadnień badawczych oraz inne wymagania dodatkowe specyficzne dla danego konkursu.
 • PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW (Guide for Applicants)

  Przewodniki dla Wnioskodawców zawierają szereg istotnych informacji związanych z przygotowaniem wniosku, np. procedury przygotowania i wysyłania projektu do KE, kryteria oceny, formularze aplikacyjne, słownik pojęć stosowanych w 7PR. Osobne przewodniki są przygotowane dla każdego systemu finansowania (typu projektu).

Wyżej wymienione dokumenty stanowią materiał informacyjny dla każdego call fiche i zostały udostępnione na stronie CORDIS: Find a call http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

 

DOKUMENTY 7PR

Dokumenty 7PR obejmują zbiór dokumentów ogólnych i tzw. dokumentów strategicznych:

DOKUMENTY OGÓLNE:

 • DECYZJA nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca powołania siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)
 • DECYZJA nr 2006/970/Euratom Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007-2011)
 • DECYZJE Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczące poszczególnych programów szczegółowych, wdrażających 7PR (2007-2013) i Euratom (2007-2011):

  Program szczegółowy Współpraca - decyzja nr 2006/971/WE
  Program szczegółowy Pomysły - decyzja nr 2006/972/WE
  Program szczegółowy Ludzie - decyzja nr 2006/973/WE
  Program szczegółowy Możliwości - decyzja nr 2006/974/WE
  Program szczegółowy Wspólnotowe Centrum Badawcze - decyzja nr 2006/975/WE
  Program szczegółowy Euratom - decyzja nr 2006/976/Euratom
  Program szczegółowy Wspólnotowe Centrum Badawcze - decyzja nr 2006/977/Euratom
 • ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2013)
 • ROZPORZADZENIE Rady (Euratom) nr 1908/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2011)

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty można znaleźć na stronach:

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Poszczególne dokumenty strategiczne dotyczące 7PR można znaleźć na serwerze EUROPA http://europa.eu.int :

Zachęcamy również do korzystania z wyszukiwarki dokumentów:

 

INFORMACJE O 7PR

Bardziej szczegółowe informacje na temat 7PR znajdują się na stronie internetowej:http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html