naglowek7
logoietuSmall

Odwiedź stronę IETU

7. PR UE LIFE

lifelogo

LIFE+ jest kontynuacją Instrumentu Finansowego LIFE, który został utworzony przez Komisję Europejską w 1992 roku.

Bliższe szczegóły na temat Programu LIFE można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/environment/life/life/historyoflife.htm a także w Broszurze Informacyjnej dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/life/life/life_en.pdf.

Lista polskich projektów realizowanych w ramach funduszu LIFE oraz projektów międzynarodowych realizowanych z udziałem Polski dostępna jest na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem: http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/projekt_life.psml natomiast na stronie: http://ec.europa.eu/environment/life/project/bestlifeenv_0506.htm można znaleźć wykaz najlepszych projektów zrealizowanych w latach 2005-2006 w ramach LIFE-ENVIRONMENT.

Ogólnym celem Life+ jest przyczynianie się do wdrażania, aktualizacji oraz rozwoju wspólnotowej polityki i prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska, w tym w zakresie uwzględniania kwestii środowiskowych w innych politykach, a tym samym przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju.

LIFE+ wspiera w szczególności wdrożenie Szóstego Programu Działania na Rzecz Środowiska (6. EAP) w tym strategii tematycznych, oraz finansuje działania i projekty z europejską wartością dodaną realizowane w Państwach Członkowskich.

LIFE+ składa się z trzech komponentów:

Szczegółowe cele poszczególnych komponentów programu “LIFE+ to:

 1. przyczynianie się do wdrażania polityki i prawodawstwa Wspólnoty w dziedzinie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, a w szczególności Dyrektyw: 79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia) oraz 92/43/EWG (Dyrektywa Siedliskowa), w tym na poziomie lokalnym i regionalnym a także wspieranie dalszego rozwoju i wdrażania sieci Natura 2000, w tym w odniesieniu do siedlisk oraz gatunków przybrzeżnych i morskich;
 2. przyczynianie się do konsolidacji zasobów wiedzy w celu rozwoju, opiniowania, nadzorowania i oceny polityki oraz prawodawstwa Wspólnoty w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej;
 3. wspieranie formułowania i wdrożenia podejść w zakresie kierunków polityki i instrumentów mających na celu monitorowanie oraz ocenę stanu przyrody i różnorodności biologicznej, a także czynników, presji i reakcji, które mają na nie wpływ, zwłaszcza w związku z dążeniem do osiągnięcia celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej we Wspólnocie do 2010 r.;
 4. zapewnianie wsparcia na rzecz lepszego zarządzania w dziedzinie środowiska poprzez poszerzenie udziału zainteresowanych stron, w tym organizacji pozarządowych, w procesie konsultacji związanych z polityką i prawodawstwem w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej oraz w ich wdrażaniu
 1. przyczynianie się do opracowywania i prezentowania innowacyjnych podejść w zakresie polityki, technologii, metod i instrumentów;
 2. przyczynianie się do konsolidacji zasobów wiedzy w celu rozwoju, ochrony środowiska opiniowania, nadzorowania i oceny polityki i prawodawstwa;
 3. wspieranie formułowania i realizacji metod monitorowania i oceny stanu środowiska, a także czynników, presji i reakcji, które mają na nie wpływ;
 4. ułatwianie wdrożenia wspólnotowej polityki ochrony środowiska ze szczególnym naciskiem na jej realizację na szczeblu lokalnym i regionalnym;
 5. zapewnianie wsparcia na rzecz lepszego zarządzania w dziedzinie środowiska poprzez zwiększenie udziału zainteresowanych stron, w tym organizacji pozarządowych, w procesie konsultacji i wdrażania polityki.
 1. rozpowszechnianie informacji i zwiększanie świadomości w zakresie ochrony środowiska, w tym zapobiegania pożarom lasów;
 2. wspieranie środków towarzyszących takich jak informowanie, działania komunikacyjne i kampanie informacyjne, konferencje i szkolenia, w tym szkolenia dotyczące zapobiegania pożarom lasów.

 

Finansowanie wspólnotowe może przyjmować następujące formy prawne:

 • umowy o dotacje (grant agreements), które mogą być udzielane w szczególnych formach, takich jak umowy ramowe o partnerstwie, uczestnictwo w mechanizmach finansowych i funduszach, współfinansowanie dotacji operacyjnych lub dotacji na określone działania. Dotacje operacyjne dla podmiotów realizujących cele służące ogólnemu interesowi europejskiemu nie podlegają przepisom rozporządzenia finansowego dotyczącym stopniowego zmniejszania poziomu przyznawanych środków
 • zamówienia publiczne (public procurement contracts), w przypadku których środki wspólnotowe mogą pokrywać koszty zakupu towarów i usług. Koszty te mogą obejmować, między innymi, wydatki na działania informacyjne i komunikacyjne, opracowanie, realizację, nadzór, kontrolę i ocenę projektów, polityk, programów i prawodawstwa

Koperta finansowa dla wdrożenia LIFE+ wynosi 1 854 372 000 EUR na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

Na poziomie unijnym nadal trwają prace nad projektem Rozporządzenia dotyczącym LIFE+ na lata 2007-2013. Projekt Rozporządzenia LIFE+ został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej w czerwcu 2006 r. Natomiast Parlament Europejski odrzucił ten projekt w październiku 2006 r. Zastrzeżenia Parlamentu Europejskiego dotyczyły kluczowych kwestii programowania i wdrażania LIFE+. Parlament proponował, aby wybór i ocena projektów należały do wyłącznych kompetencji Komisji Europejskiej (tak, jak to było w latach 2000-2006). Komisja Europejska uważała, że kompetencje w tym zakresie powinny przejść do krajów członkowskich.

W ostatnim czasie wszczęto tzw. procedurę koncyliacji, w wyniku której, miało dojść do uzgodnienia wspólnego stanowiska Parlamentu i Rady Unii Europejskiej. Zakończenie prac Komitetu Koncyliacyjnego nastąpiło 27 marca 2007. Uzgodnioną, choć jeszcze nieoficjalną wersję Rozporządzenia o LIFE+ można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplusunofficial.pdf.

Publikacja oficjalnej i ostatecznej wersji Rozporządzenia przewidywana jest w połowie 2007 roku.

Więcej informacji na temat programu LIFE+ można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/life/news/futureoflife.htm#concilmarch http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/default-page.psml http://www.mos.gov.pl/fundusze_UE/life/index.shtml