naglowek7
logoietuSmall

Odwiedź stronę IETU

7. PR UE EUREKA

EUREKA - Program współpracy pomiędzy nauką i przemysłem

Program EUREKA został powołany do życia decyzją Komisji Wspólnot Europejskich w roku 1985. Celem Inicjatywy jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego poprzez wspieranie współpracy "ponad granicami" pomiędzy partnerami przemysłowymi i instytutami badawczymi realizującymi wspólne przedsięwzięcia. Inicjatywa EUREKA finansuje projekty współpracy międzynarodowej pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi i postrzegana jest w Europie jako ważny element integracyjny gdyż projekty te są finansowane ze źródeł krajowych. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu “projektu EUREKI” jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Państwa członkowskie Inicjatywy Eureka zobowiązane są do wspierania wspólnych projektów m.in. poprzez rozpowszechnianie informacji o projektach i dofinansowywanie własnych partnerów.

EUREKA stanowi bardzo istotny element ERA (European Research Agenda).

Eureka1

Inicjatywa EUREKI

 • Porozumienie międzynarodowe
 • , stworzenie Narodowych Biur Koordynatorów Projektów Eureki w 37 krajach i DG Research KE (najczęściej w ministerstwach nauki, badań, przemysłu, agencjach rządowych)
 • Finansowanie narodowe
 • poprzez zapewnienie funduszy na badania i innowacje, środki na badania z przemysłu
 • Ukierunkowanie na rynek
 • – badania stosowane, rezultat – sprzedawalna technologia, usługa, produkt
 • Bottom up
 • – czyli projekt powstaje w wyniku porozumienia partnerów i to oni decydują o jego realizacji i komercjalizacji.


Eureka jest jedynym mechanizmem europejskim realnie wspierającym rozwój innowacji we współpracy międzynarodowej. Jest to mechanizm umożliwiający realne wsparcie procesu osiągania celów określonych w Lizbonie i Barcelonie.
Główną zaletą Eureki jest angażowanie prywatnych środków partnerów w realizację i wdrożenie projektów. W Eurece nie ma rywalizacji o środki z centralnego funduszu, a państwa finansują te projekty, które uznają za zgodne ze swoimi priorytetami.

Każdy projekt EUREKI to przedsięwzięcie biznesowe. Warunki konieczne do realizacji projektu EUREKI to przede wszystkim:

 • pomysł na innowacyjny biznes – jak zrobić pieniądze
 • utworzenie konsorcjum – kontakty własne partnerów, pomoc Narodowych Biur Eureki
 • formularz Projektu Eureki – cel, podział zadań, oszacowanie kosztów finansowych
 • zabezpieczenie środków finansowych – aplikacja o pomoc finansową czy środki własne
 • umowa o współpracy – analiza rynku, harmonogram prac, podział zadań, własność wiedzy wnoszonej i wytworzonej, przygotowanie wdrożenia, klauzule bezpieczeństwa
 • umowa biznesowa – kto i gdzie wdraża rezultaty, jak dzielone są zyski

Konieczne jest prowadzenie na bieżąco analizy ex-ante czyli gdzie sprzedamy, gdzie wdrożymy?

Analiza projektu przed rozpoczęciem współpracy powinna obejmować następujące aspekty:

 • standing finansowy wszystkich partnerów
 • porozumienia formalne pomiędzy partnerami
 • partnerstwo, wartość dodana dzięki współpracy
 • potencjał techniczny wszystkich partnerów
 • potencjał menedżerski wszystkich partnerów
 • punkty zwrotne w realizacji projektów
 • koszt i finansowa struktura projekt
 • stopień dojrzałości technicznej i ryzyko
 • stopień innowacyjności oczekiwanych rozwiązań
 • wielkość rynku, dostęp rynku i ryzyko rynkowe
 • prognoza zwrotu inwestycji
 • ważność strategiczna projekt dla wszystkich partnerów


Projekt Eureki – co jest ważne?


Konsorcjum:

 • skład – zależy od partnerów, najlepiej aby byli w nim partnerzy odpowiedzialni za cały cykl realizacji projektu (badania i wdrożenie) oraz jego komercjalizację (badanie rynku, promocja i sprzedaż)
 • liczba partnerów – w przeciwieństwie np. do programu COST liczba ta powinna być jak najmniejsza ze względu na efektywność zarządzanie
 • zaufanie i partnerstwo – lecz mimo to muszą być podpisane porozumienia
 • definicja 2 dni “po”:
  1 dzień “po” – pierwszy dzień współpracy; jest status Eureki, są pieniądze, jak zacząć?
  2 dzień “po” – dzień po zakończeniu realizacji; jak ma wyglądać komercjalizacja rezultatów, jak zarabiać prawdziwe pieniądze?

Biuro Eureki

Podstawowe zadania Biura Eureki to:

 • Tworzenie konsorcjum – pomoc w znalezieniu partnerów, informacja o zasadach działania Eureki i procedurach narodowych
 • Formularz Projektu Eureki
 • – pomoc w poprawnym sformułowaniu, notyfikacja w bazie danych sekretariatu Eureki
 • Zabezpieczenie środków finansowych – ocena aplikacji o dofinansowywanie, uruchamianie narodowych mechanizmów pomocy finansowej
 • Ocena ex-ante (PAM) – wykonalność projektu, “jakość konsorcjum”, ocena sytuacji finansowej partnerów, analiza strategii, ocena porozumień pomiędzy partnerami, poziom innowacyjności
 • Monitoring projektu
 • – sprawdzanie poprawności realizacji projektu
 • Promocja rezultatów
 • – strony internetowe, broszury informacyjne


Filary Eureki


I. Projekty indywidualne

 • stosunkowo niski koszt – średnio 2 mln Euro
 • orientacja na rynek
 • partnerzy z co najmniej 2 państw członkowskich
 • rezultat to produkt, technologia lub usługa reprezentująca znaczący poziom w określonej dziedzinie


II. Inicjatywy strategiczne

Projekty typu Clusters
 • projekty Eureki o strategicznym znaczeniu, generowane i zarządzane przez partnerów przemysłowych
 • wielu partnerów, szereg dużych europejskich firm (Philips, Infineon, Alcatel, France Telecom)
 • rozwój podstawowych technologii, kluczowych dla pozycji i konkurencyjności przemysłu europejskiego

Eureka2


Projekty typu Umbrellas

 • mechanizmy generowania projektów Eureki
 • sieci realizacji projektów tematycznych przy ścisłym współdziałaniu przedstawicieli administracji państwowych w zakresie planowania i wspierania współpracy partnerów
 • ważny udział ekspertów nominowanych przez kraje członkowskie.

Eureka3

Dofinansowanie

Zasady dofinansowania projektów EUREKI określone zostały w następujących dokumentach:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki z 8.10.2004r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę.

Projekt Eureki jako projekt badawczy specjalny.
Wniosek o finansowanie – załącznik nr 16 do ww. Rozporządzenia.

Przewidywane zmiany w roku 2007

Przewiduje się, że rok 2007 będzie rokiem gruntownych zmian:

 • Zmiana Ustawy o zasadach finansowania nauki - przewiduje ściślejszy związek pomiędzy prowadzonymi badaniami a gospodarką
 • Powstanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem będzie:
 • organizacja badań naukowych i rozwojowych
 • organizacja konkursów na projekty
 • finansowanie projektów
 • monitoring realizacji projektów
 • pomoc w komercjalizacji
 • Powstanie Agencji Badań Podstawowych i Poznawczych

Polska w EURECE

Eureka4

Eureka5

Program EUROSTARS


Program EUROSTARS to wspólny program Eureki i Komisji Europejskiej. Szacunkowy budżet wynosi ok. 400 milionów Euro, cel to 560 projektów a czas trwania 7 lat (Ogłoszenie 1 call of project proposals w drugiej połowie 2007 roku).

Adresatami projektu są firmy SME realizujące R&D: nowe i istniejące o dużym potencjale wzrostu (Firmy SME zgodnie z definicją UE: - 50 mln. Euro, 250 pracowników, max. 25% udziału z zewnątrz i 10% FTE realizuje R&D / 10% obrotu dedykowane jest na realizację R&D.)

Eureka6

Eureka7

Eureka8

Eureka9

 

Bliższe informacje o inicjatywie EUREKA

Więcej szczegółów na temat programu EUREKA można znaleźć na stronie: www.eureka.be


Kontakt w Polsce:

Jerzy Tokarski
MNiSW, DWM, Biuro Eureki
Koordynator Projektów Eureki
Warszawa, ul. Wspólna 1/3, pok. 413
Tel. 022 628 14 06, fax. 022 628 35 34
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.