naglowek_str_glowna
logoietuSmall

Odwiedź stronę IETU

Fundusze UE

W dziale Prezentacje zamieszczamy prezentację pt. “Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III. Podstawowe informacje i dokumenty” (uwaga: prezentacja składa się z dwóch części).

(2.06.2004r.)


Pod adresem: http://www.silesia-region.pl/zporr/ znajduje się harmonogram konkursów na kolejne działania ZPORR w roku 2004 w województwie śląskim(termin ogłoszenia konkursu, termin przyjmowania wniosków, przewidywany termin wyboru projektów).

(19.05.2004r.)


Konkurs na składanie projektów w ramach ZPORR

17 maja zostanie ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego konkurs na projekty dotyczące działań 1.1.1 i 1.1.2 (patrz Uzupełnienie ZPORR). Ostateczny termin składania wniosków projektów w ramach tego konkursu to 28 maj 2004 – podobnie jak dla działań 1.3.1 i 3.5.1. Wnioski projektów do ZPORR zamieszczone są na stronie internetowej woj. śląskiego: www.silesia-region.pl (dział Programy Europejskie).

Jest już dostępna ostateczna wersja Uzupełnienia ZPORR (zobacz tutaj).

W dziale PREZENTACJE zamieszczamy prezentację dotyczącą finansowania projektów w ramach ZPORR w naszym województwie (stan na 5 maj 2004r.). Zamieszczone są tu wstępne terminy konkursów oraz finansowe alokacje na poszczególne działania.

(11.05.2004r.)


Polecamy internetowy serwis informacyjny MGPiPS pt. FUNDUSZE STRUKTURALNE. Znaleźć tu można najnowsze informacje dotyczące wdrażania wszystkich programów operacyjnych czy aktualne teksty dokumentów.

Adres: www.funduszestrukturalne.gov.pl

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru biuletynu ZPORR (zobacz tutaj - 1,02MB).

(23.03.2004r.)


Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego (zobacz tutaj - 3,8MB).

(13.02.2004r.)


Poniżej zamieszczamy prezentację pt. “Fundusze Strukturalne dla placówek naukowych w latach 2004-2006”, wygłoszoną w dniu 28 stycznia br. na spotkaniu sieci AIRCLIM-NET (zobacz prezentację).

(30.01.2004r.)


Jest już dostępna wersja nowego ZPORR-u w języku polskim. Dokument ten można znaleźć w dziale Dokumenty do pobrania. Poniżej zamieszczamy nowe priorytety ZPORR oraz podział środków finansowych w rozbiciu na poszczególne priorytety.

Priorytety ZPORR:

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów współfinansowanego z EFRR – priorytet ten jest ukierunkowany na wsparcie regionalnej infrastruktury technicznej (w tym infrastruktury społeczeństwa informacyjnego), infrastruktury turystycznej i związanej z kulturą, infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia mającej decydujące znaczenie dla perspektyw rozwojowych polskich regionów w Unii Europejskiej.

2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - w ramach tego priorytetu skoncentrowane są działania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego ukierunkowane na wspomaganie procesu dostosowawczego regionalnych zasobów ludzkich do wymogów europejskiego rynku pracy, zrównania możliwości dostępu do edukacji na poziomie wyższym w mieście i na wsi, współpracy sektora badawczo-rozwojowego w regionach ze światem biznesu oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

3. Rozwój lokalny – priorytet ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest ukierunkowany na wspieranie ośrodków gospodarczych poprzez realizację projektów z zakresu infrastruktury technicznej, zwłaszcza połączeń transportowych pomiędzy centrami regionalnymi, lokalnej infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej, edukacyjnej oraz ochrony zdrowia, tworzenia i rozwoju lokalnych mikroprzedsiębiorstw, infrastruktury służącej działalności gospodarczej oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, jak również rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych.

Tabela. Szacunkowy podział środków na priorytety realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) (w mln euro w cenach z 2004 r.)

Projekty realizowane w ramach działań i priorytetów będą wybierane na poziomie regionalnym przez Zarząd Województwa; MGPiPS; Komisje Oceny Projektów, utworzone w strukturze beneficjenta końcowego tj. Urzędu Marszałkowskiego czy Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Zobacz szerzej w rozdziale 8.4 “Wybór projektów w ramach ZPORR” Dokumentu).

(06.01.2004r.)


W dziale Dokumenty do pobrania zamieszczamy dwa najnowsze dokumenty: zamieszczamy dwa najnowsze dokumenty:

  1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw - Uzupełnienie Programu, który zastąpił SOP Wzrost konkurencyjności gospodarki,

  2. ZPORR – w wersji angielskiej, po negocjacjach Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) z dnia 1 grudnia 2003 roku.

(15.12.2003r.)


Z najnowszych wiadomości otrzymanych z Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego wynika, że negocjacje dokumentów programowych (ZPORR, Sektorowe Programy Operacyjne) mają się zakończyć w styczniu, co oznacza, że nowe Uzupełnienia Programów Operacyjnych będą gotowe być może dopiero w lutym. Nasz Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego będzie gotowy dopiero po tym terminie. Najprawdopodobniej najwcześniejszy termin kiedy możemy spodziewać się ogłoszeń pierwszych konkursów, to drugi kwartał przyszłego roku.

(2.12.2003r.)


W dniu 29 października odbyło się szkolenie pt. “Ochrona środowiska - możliwości dofinansowania z Funduszy Strukturalnych” (zobacz tutaj).

(3.11.2003r.)


W dniu 15 października br. odbędzie się seminarium dla małych i średnich przedsiębiorstw pt. “Europejskie fundusze - szansą na rozwój twojej firmy i twoich pracowników”. Organizatorem seminarium jest Urząd Marszałkowski. Udział jest bezpłatny. Tutaj można zapoznać się ze szczegółami seminarium.

(10.10.2003r.).


Podział środków Funduszu Spójności oraz funduszy strukturalnych (w cenach na 2004 rok) na poszczególne programy operacyjne można zobaczyć tutaj. Zamieszczamy również tabelę z nowymi działaniami w ramach ZPORR (zmiany wynikają z zapisów I tury negocjacji z Komisją Europejską). Nowy program ZPORR (po zmianach) nie jest jeszcze dostępny. II tura negocjacji rozpoczęła się 16 września br., do końca października będą trwały negocjacje ZPORR-u, a z końcem listopada zakończą się negocjacje podstawowego dokumentu - Podstaw Wsparcia Wspólnoty (jest to dokument przyjęty przez Komisję po dokonaniu przez nią oceny Narodowego Planu Rozwoju).

(29.09.2003r.)


Ustalenia z negocjacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty w zakresie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zobacz tutaj).

(22.08.2003r.)


Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało pierwszą wersję Podręcznika wdrażania funduszy strukturalnych (zobacz tutaj).

(4.08.2003r.)


Pojawił się nowy formularz "Wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności". Jest to wersja, którą będzie należało składać do Komisji Europejskiej.

(25.07.2003r.)


16 czerwca 2003 roku odbyło się seminarium pt. "Eurogmina Śląsk. Partnerstwo w rozwoju lokalnym". Seminarium zorganizował Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. Uczestniczyli w nim eksperci z czterech regionów partnerskich naszego województwa: z Walii, Północnej Nadrenii Westfalii, Nord Pas-de-Calais, Limburgii. Eksperci zaprezentowali pozytywne i negatywne przykłady projektów ze swoich regionów. Notatkę ze spotkania pt. "Eurogmina Śląsk" mogą Państwo znaleźć tutaj.

(16.07.2003r.)


W dziale Dokumenty do pobrania znajdą Państwo "Strukturę Studium Wykonalności Projektu"

(16.07.2003r.)


W dziale Dokumenty do pobrania znajdą Państwo kartę opisu potencjalnego projektu do finansowania z funduszu ERDF. Wszystkie potencjalne projekty gromadzone są w bazie projektów isekp Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Wskazówki odnośnie wypełniania projektów mogą Państwo znaleźć w prezentacji “Fundusze Strukturalne w Polsce- część II

(03.06.2003r.)


22 maja odbyło się szkolenie pt. “Fundusze Strukturalne w Polsce” zorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy działający przy Politechnice Śląskiej. W dziale Prezentacje zamieszczamy pokaz slajdów Anny Ober, która poprowadziła szkolenie. Szczegółowo omówiony został zwłaszcza SOP Wzrost Konkurencyjności Gospodarki (wskazanie na priorytety i działania które dotyczą sektora B+R). Z prezentacji mogą się Państwo dowiedzieć na jakie działania należy zwrócić uwagę czytając Program (SOP WKG Uzupełnienie Programu wersja z 13 maja, dostępny w dziale Dokumenty do pobrania).

(26.05.2003r.)


22 kwietnia br. MGPiPS przekazało Komisji Europejskiej robocze wersje Uzupełnień programów operacyjnych. Jednocześnie Ministerstwo przekazało do właściwych resortów zalecenia dotyczące koniecznych zmian i modyfikacji, jakie powinny być wprowadzone do poszczególnych uzupełnień programów tak, aby mogły stanowić podstawę do przyszłych negocjacji z Komisją Europejską.


Do 15 kwietnia br. Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Infrastruktury nie przekazały projektów wzorów dokumentów dla Funduszu Spójności. Oba resorty powinny przekazać te projekty najpóźniej do 25 kwietnia br.


Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że do końca 2003 roku mają być wybrane projekty spełniające kryteria do wsparcia z funduszy strukturalnych. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, Polska będzie mogła korzystać z refundacji projektów z unijnej kasy już od początku przyszłego roku. W ostatnim kwartale 2003 roku będzie już dostępna pomoc techniczna w przygotowywaniu projektów o charakterze inwestycji infrastrukturalnych. Wiceminister Krystyna Gurbiel powiedziała, że:

“ Funkcje jednostki wdrażającej Fundusz Spójności będzie spełniało Ministerstwo Gospodarki. Do końca czerwca zostaną powołane departamenty, które będą wdrażały poszczególne Programy Operacyjne”

(25.04.2003r.)


Wiadomość “Co się dzieje w regionie?” mogą Państwo zobaczyć tutaj. Zamieszczone informacje uzyskałam na spotkaniu koordynatorów sieci Partner w piątek, 11 kwietnia, które zorganizowane zostało przez Wydział Funduszy Europejskich UM w celu skonsultowania “Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Sieć Partner (powstała przy Wydziale Funduszy Europejskich) tworzą koordynatorzy z gmin i powiatów województwa śląskiego, szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych.

(15.04.2003r.)


9 kwietnia odbyło się Regionalne Forum Innowacji. Było to kolejne spotkanie w celu opracowania Regionalnej Strategii Innowacji w ramach projektu RIS - Silesia. Na sali byli obecni przedstawiciele sektora MŚP, B+R, jednostek około biznesowych. Na początku spotkania dr Głodek przedstawił “Rekomendacje dla Regionalnej Strategii Innowacji”, które stworzono w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz (“Rekomendacje...” umieszczamy w dziale Prezentacje). Następnie menedżer projektu RIS, Luc Palmen, przedstawił wstępny dokument roboczy RIS - owoc dotychczasowej pracy. Znajduje się w nim między innymi analiza SWOT innowacji w województwie śląskim oraz scenariusze pozytywne i negatywne rozwoju gospodarki regionu, sektora MŚP, B+R do roku 2013. Dokument ten mogą Państwo zobaczyć tutaj.

Drugą część spotkania stanowiła praca w trzech grupach roboczych. Poruszaliśmy problemy, które są szczególnie uciążliwe - brak zaufania i brak współpracy. Chcieliśmy znaleźć odpowiedzi na pytania:

  • Jak sprawić, aby wzrósł poziom zaufania wśród firm?

  • Jak rozwinąć współpracę MŚP z sektorem B+R oraz instytucjami wsparcia biznesu?

Około 20 maja na stronie RIS-u będzie zamieszczony dokument strategii RIS.

(14.04.2003r.)


4 kwietnia w gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja nt.: Europejskie impulsy restrukturyzacji Górnego Śląska. Doświadczenia z Niemiec i innych regionów (program konferencji). Mimo iż tematyka konferencji nie dotyczyła bezpośrednio wykorzystania funduszy unijnych, to poruszono na niej szereg istotnych kwestii związanych z restrukturyzacją, wzrostem innowacyjnosci naszego regionu, które to przesłanki są niezbędne do pełnej absorpcji wspólnotowych środków pomocowych. Bardzo ciekawe było wystąpienie jednego z zaproszonych gości, dr F. Erbsloha z Domu Techniki w Essen, który poruszył problem trudności związanych z przeprowadzaniem procesów restrukturyzacji w Zagłębiu Ruhry. Przemiany wciąż nie są zakończone, gdyż ich wdrożenie wymaga dużo czasu- około dwóch generacji. Najtrudniej jest zmienić wizerunek regionu -choć dokłada się usilnych starań (np. podczas targów stoisko wystawowe z Zagłębia Ruhry było całe zrobione na biało, nawet węgiel był biały), pozytywnych zmian nie widać. Dzięki uprzejmości organizatora konferencji- Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, mogą Państwo zapoznać się z Prezentacją dr. Erbsloha (dział Prezentacje).

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pan Tomasz Górski, zaprezentował najnowsze wskaźniki zatrudnienia w naszym województwie. Jego wystąpienie umieszczamy w dziale Prezentacje. Pod koniec konferencji, podczas dyskusji pewna nauczycielka zapytała pana Górskiego o to, jak wychowywać młodych przedsiębiorców. Dyrektor odpowiedział, że WUP organizuje staże, konkursy. Ostatni taki konkurs dotyczył "pomysłu na moje przedsiębiorstwo" i był adresowany do uczniów szkół średnich. Otrzymano dużo dobrych, wręcz profesjonalnych, prac. W zeszłym roku taki sam konkurs został skierowany do studentów kończących studia. Konkurs musiano odwołać ponieważ wpłynęły zaledwie trzy prace. Dlaczego? To pytanie pozostawiam pod Państwa uwagę i zastanowienie.

(8.04.2003r.)


W dziale "Dokumenty do pobrania" umieszczamy najnowszy dokument opracowany przez Ministerstwo Gospodarki. Jest nim Uzupełnienie Programu SOP Wzrost Konkurencyjności Gospodarki. Uzupełnienie to w sposób bardziej szczegółowy opisuje kryteria wyboru, typy beneficjentów, wielkości i formy pomocy. Przypominam, że w tym programie intresuje nas zwłaszcza priorytet 1, działanie 4, tzn. wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką (strony 37-45 Uzupełnienia Programu). Na działanie to planowane jest przeznaczenie kwoty 180,3 mln euro. Rozdziałem tych środków będzie zajmował się Komitet Badań Naukowych.

(4.04.2003r.)


Stan prac nad programami operacyjnymi

Ze względu na potrzebę dokonania istotnych i licznych korekt w dostarczonych projektach uzupełnień programów operacyjnych, zaistniała konieczność przesunięcia terminu ich przekazania Komisji Europejskiej z końca marca na 14 kwietnia br. W związku z tym, resorty powinny przekazać poprawione uzupełnienia programów do MGPiPS do 7 kwietnia, tak aby możliwe było ich przedłożenie na posiedzenie Zespołu Przygotowawczego Komitetu Integracji Europejskiej 11 kwietnia br., a następnie przekazanie do Komisji Europejskiej.

(4.04.2003r.)


12 marca w sali Sejmiku Województwa Śląskiego odbyło się spotkane Regionalnego Forum Innowacji. Celem spotkania była dyskusja nad opracowaniem Regionalnej Strategii Innowacji w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich miesiącach wśród 400 małych i średnich przedsiębiorstw, 50 ośrodków badawczo-rozwojowych oraz 30 organizacji okołobiznesowych. Wyniki analiz przedstawił dr Paweł Głodek z Uniwersytetu Łódzkiego. Jego wystąpienie zamieszczamy w dziale: Prezentacje.

Streszczenie

W ramach RIS-Silesia przeprowadzono 4 analizy (MŚP, sektora B+R, instytucji wsparcia, struktury gospodarczej województwa śląskiego). Stwierdzono, że obecny stan środowiska innowacyjnego jest wysoce niewystarczający w porównaniu z rozwiniętymi krajami europejskimi. W naszym województwie system wymiany i upowszechniania informacji jest bardzo nieefektywny. Brakuje sformalizowanych form kontaktów i wymiany informacji (głównie kontakty osobiste, nieformalne znajomości). Występuje niedorozwój zorganizowanego systemu innowacji i transferu technologii do MŚP. Analizy wykazały również słabości oferty sektora B+R dla MŚP. Jest ona silnie zorientowana na branże tradycyjne (średnia i niska technika). Najczęściej współpraca pomiędzy sektorem MŚP a jednostkami badawczo- rozwojowymi ma charakter nieformalny: specjaliści udzielają porad prywatnie, choć pracują w macierzystych instytutach.

Więcej wniosków z analiz RIS-Silesia znajdziecie Państwo we wspomnianej prezentacji.

9 kwietnia odbędzie się Regionalne Forum Innowacji na którym zostanie opracowana wstępna lista działań w ramach projektu RIS-Silesia.

(25.03.2003r.)